Обява

Със Заповед № РД11-439/31.08.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 20.09.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:
І. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва: