Daily Archive: август 4, 2017

unnamed (1)

Обява

ОБЯВА
Със Заповед № РД11-399/04.08.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 24.08.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва: