Monthly Archive: август 2017

thumb

Обява

Със Заповед № РД11-439/31.08.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 20.09.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:
І. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне...

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла

Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на...

thumb

Обява

Със Заповед № РД11-414 от 22.08.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 08 септември 2017 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес: гр.Бяла, обл.Русе, пл. ”Екзарх Йосиф І” №1, относно:

2111378115

Съобщение

20 и 21 август – Дни на траур в Община Бяла   Община Бяла уведомява населението на общината, че на...

public_procurement

00497-2017-0004- „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“, Обособена позиция № 2: «Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе) с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура» и Обособена позиция № 3 «Доставка и монтаж на машини, съоръжения и мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе)“

Дата на създаване на страницата (преписката): 11 август 2017 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 1 от ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Предмет...