Daily Archive: юли 19, 2017

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД 11-365/17.08.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 04.08.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Продажба на двежими вещи – частна общинска собственост, както следва: