Обява

Със Заповед № РД 11-311/13.06.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 30.06.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно: