Daily Archive: февруари 27, 2017

thumb

Обявление № 11-00-173 от 27.02.2017 г.

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-18-130/27.12.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на Община Бяла /…/