Обява

Община Бяла съобщава, че е открита процедура по преценка необходимостта от извършване на ОВОС