Ден на отворените врати по проект “Независим живот и услуги в домашна среда на територията на община Бяла, обл. Русе”

Договор: BG05M9OP001-2.002-0140-C001