“Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път VTR1233 (№IV-40964) „Павел – Босилковци – Гара Бяла“ от общинската мрежа, от км. 2+000 до км.12+000 с обща дължина 10 000 метра“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”

Вижте още...