РД 11-449 от 15.09.2016 г. на Кмета на Община Бяла