“Запитване за оферта технологично оборудване, обзавеждане и товаро-пътнически автомобил за проект: „Изграждане, реконструкция, оборудване и обзавеждане на социална инфраструктура в град Бяла“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020 г.”.

Вижте още...