Daily Archive: юли 15, 2016

3_1

Съобщение

Община Бяла уведомява обществеността, че към 10.07.2016 г. по откритата дарителска сметка за реставрация на Беленския мост над река Янтра /…./

news-logo-230x155

Стартира проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“

Стартира проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

naredba

Заповед търг 03.08.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 24, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС във връзка с чл. 86, т. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС, Решение №60 по протокол №7/29.01.2016г. за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016г., /…/

rule

Обява 03.08.2016 г.

ОБЯВА
Със Заповед № РД 11-347 от 15.07.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 29 юли 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1