РД 11-229 от 10.05.2016г. на Кмета на Община Бяла

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.2 от ЗОС, чл. 70 и чл.100, ал.2 от НРППСОВППУНРИВОбС и Протоколи от проведен публичен търг с тайно наддаване на 22.04.2016г. на Комисия, определена със Заповед №РД 11-196/22.04.2016 г.на Кмета на Община Бяла