Обществена поръчка с №00497-2016-0008 с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти за кандидатстване за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по 3 обособени позиции

Вижте още...