Daily Archive: април 14, 2016

prsr

Обществена поръчка с №00497-2016-0009 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обществена поръчка с №00497-2016-0009 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“ СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „ПРЕРАБОТКА НА ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ /РЕМОНТ/ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА БЯЛА” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ІV КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА БЯЛА ОБЕКТ „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ІV-КЛАСЕН ПЪТ VTR 1233( № ІV-40964 ) „ ПАВЕЛ – БОСИЛКОВЦИ-ГАРА БЯЛА „ОТ ОБЩИНСКАТА МРЕЖА , ОТ КМ.2+000 ДО КМ.12+000 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 10 000 МЕТРА”.

prsr

Обществена поръчка с №00497-2016-0008 с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти за кандидатстване за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по 3 обособени позиции

Обществена поръчка с №00497-2016-0008 с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти за кандидатстване за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти за реконструкция и изграждане на площи за широкообщестено ползване в с. Босилковци, с. Копривец и с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе“; Обособена позиция №2 – „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Изграждане на площи за широкообществено ползване в град Бяла, Област Русе“ Обособена позиция №3 – „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на съществуващ парк в ПИ №2724 и ПИ №2362, кв. 52 по регулационния план на град Бяла, област Русе“

public_procurement

Обществена поръчка с №00497-2016-0007 с предмет: “Избор на доставчик на нетна електрическа енергия на ниво ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”

Обществена поръчка с №00497-2016-0007 с предмет: “Избор на доставчик на нетна електрическа енергия на ниво ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”

krasivabulgaria

Община Бяла обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица въз основа на подписано за 2016 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.

Община Бяла обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица въз основа на подписано за 2016 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.

Обява-2016-ЦСРИ

О Б Я В А

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, чл. 37 и чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед № РД 01-1796/17.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, кметът на Община Бяла със своя заповед № РД – 11-170/08.04.2016 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ за деца и младежи с увреждания – гр.БЯЛА.

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2015 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.04.2016 год. / петък / от 16.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Бяла, пл.”Екз.Йосиф І” № 1 / партерен етаж /.