Обществена поръчка с №00497-2016-0005 с предмет: „Изграждане на слънчева и аеротермална инсталация за производство на енергия за отопление и охлаждане” в МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД , гр. Бяла по проект: „Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД, финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), Мярка 2, от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия

Вижте още...