Обществена поръчка с №00497-2016-0006 с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ ПО МЯРКА 07 – „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“, ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вижте още...