ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9052410 с предмет: „Избор на 3 броя експерти за предоставяне на интегрирани услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в рамките на проект: “Независим живот и услуги в домашна среда на територията на община Бяла, област Русе” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.002-0140-С001 от 07.12.2015 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Вижте още...