Daily Archive: април 8, 2016

Протокол пасища 2016 R-1

Разпределение на имотите от общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) пасища и мери, определени с Решение № 73 по Протокол № 8 от 25.02.2016 г., допълнено с Решение №92 по Протокол №9 от 31.03.2016 г. на Общински съвет- Бяла в землищата на Община Бала, област Русе за стопанската 2016/2017 година за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).