Daily Archive: март 31, 2016

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Бяла

Решения по протокол №9/31.03.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 9, ал.3 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл.25, ал.1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Бяла, Общински съвет Бяла, област Русе