Daily Archive: март 29, 2016

rule

РД 11-147 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Бяла

ДИМИТЪР КРУМОВ СЛАВОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ, след като се запознах с документите, съдържащи се в преписката, образувана във връзка с прекратяването на Договор №Д-147/22.05.2015 г. (DIR-5112122-C010-S-8) /…../

РД 11-144 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Бяла

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 и чл.86, т. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС и Решение № 60 по протокол №7/29.01.2016г. на Общински съвет- Бяла за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.

РД 11-143 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Бяла

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 във връзка с чл.70 и чл. 86, т. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС и Решение № 60 по протокол №7/29.01.2016г. на Общински съвет- Бяла за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.

РД 11-141 от 28.03.2016г. на Кмета на Община Бяла

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 във връзка с чл.70 и чл. 86, т. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС и Решение № 60 по протокол №7/29.01.2016г. на Общински съвет- Бяла за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.