РД 11-94/26.02.2016 г. на Кмета на Община Бяла

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 1, т.1 от Закона за защита при бедствия и Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях