Обществена поръчка с №00497-2016-0002

с предмет: „Доставка на хранителни продукти за заведенията на общинска бюджетна издръжка на територията на Община Бяла по обособени позиции”