Monthly Archive: февруари 2016

РД 11-94/26.02.2016 г. на Кмета на Община Бяла

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 1, т.1 от Закона за защита при бедствия и Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Публична покана с уникален код в РОП 9050358

„Извършване на консултантски услуги за проекти, прилагащи мерки за енергийна ефективност на сгради общинска собственост, финансирани от Национален доверителен екофонд (НДЕФ), съгласно Инвестиционна програма за климата (ИПК)“

Публична покана с уникален код в РОП 9050357

„Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на сгради общинска собственост за кандидатстване за финансиране на мерки по енергийна ефективност от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), съгласно Инвестиционната програма за климата (ИПК)”

checkingspreadsheet

Обява данък 2016г.

Община Бяла, област Русе, обявява, че с цел повишаване събираемостта на местни данъци и такси в началото на 2016 г. ще бъдат раздадени 5 (пет) предметни награди на обща стойност до 1600 лева.