СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Бяла и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги