Daily Archive: септември 25, 2015

Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Бяла

/Приета с Решение №118 по протокол №6/10.05.1996г. на ОбС-Бяла, променена и допълнена с Решения №№111/17.12.1997 год., 75/09.06.2000 год., 103/2004 год.,...