Monthly Archive: септември 2015

Публична покана с уникален код в РОП 9046279

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9046279 с предмет: „Доставка на дърва за огрев, брикети и въглища внос (донбаски) за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка и кметствата на територията на Община Бяла за отоплителен сезон 2015-2016 г.”

Публична покана с уникален код в РОП 9046276

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9046276 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2015/2016 година”

Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Бяла

/Приета с Решение №118 по протокол №6/10.05.1996г. на ОбС-Бяла, променена и допълнена с Решения №№111/17.12.1997 год., 75/09.06.2000 год., 103/2004 год.,...

Публична покана с уникален код в РОП 9045542

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9045542 с предмет: “Специализиран превоз на ученици под 16-годишна възраст до учебните заведения по утвърдени маршрути на територията на Община Бяла за учебната 2015/2016г.”