Публична покана с уникален код в РОП 9043889

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9043889 с предмет: Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за: Обект: „Интегриран проект за реконструкция и рехабилитация на път RSE1022 / ІІ – 51, Бяла – Копривец / – Бистренци – Дряновец