Monthly Archive: юли 2015

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА

/ приета с Решение № 90 по протокол №10/31.07.2015 год. / град Бяла 2015 год. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл....

Публична покана с уникален код в РОП 9043889

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9043889 с предмет: Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за: Обект: „Интегриран проект за реконструкция и рехабилитация на път RSE1022 / ІІ – 51, Бяла – Копривец / – Бистренци – Дряновец

Обява

Обява за набиране на индивидуални консултанти за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” /Създаване на летни групи/училища/ по Проект „Услуги за деца до 7 години и техните семейства”