Monthly Archive: май 2015

Публична покана с уникален код в РОП 9042314

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9042314 с предмет: “ Консултантска услуга за контрол, управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на общински път RSE 1003 /Ботров-Стърмен-Бяла/ от км 13+237 до км 15+959, Община Бяла, Област Русе”