Обществена поръчка с №00497-2015-0003

Обществена поръчка с №00497-2015-0003 с предмет:”Доставка на горива за автомобили за нуждите на Община Бяла.”