Публична покана с уникален код в РОП 9038853

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9038853 Избор на 7 броя експерти за изпълнение на експертни и подкрепящи дейности в рамките на проект: Социални услуги и грижи за децата на Бяла