Обществена поръчка с №00497-2014-0004

Обществена поръчка с №00497-2014-0004 с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла) от км 13+237 до км 15+959, Община Бяла, Област Русе”