Monthly Archive: ноември 2014

Публична покана с уникален код в РОП 9036559

„Избор на изпълнител за организация на обучения по информационни технологии в изпълнение на Дейност 4 „Обучаване по информационни технологии” по проект „Община Бяла – ефективна и компетентна в полза на гражданите”.

Публична покана с уникален код в РОП 9036199

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организация на обучения по информационни технологии в изпълнение на Дейност 4 „Обучаване по информационни технологии” по проект „Община Бяла – ефективна и компетентна в полза на гражданите”.

Обществена поръчка с №00497-2014-0004

Обществена поръчка с №00497-2014-0004 с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла) от км 13+237 до км 15+959, Община Бяла, Област Русе”