Публична покана с уникален код в РОП 903491

предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Бяла