Публична покана с уникален код в РОП 9033986

Доставка на дърва за огрев, брикети и въглища внос (донбаски) за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка и кметствата на територията на Община Бяла за отоплителен сезон 2014-2015 г.” по обособени позиции