СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продуктиза заведенията на общинска бюджетна издръжка на територията на Община Бяла по обособени позиции