Monthly Archive: октомври 2014

Публична покана с уникален код в РОП 9033986

Доставка на дърва за огрев, брикети и въглища внос (донбаски) за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка и кметствата на територията на Община Бяла за отоплителен сезон 2014-2015 г.” по обособени позиции

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продуктиза заведенията на общинска бюджетна издръжка на територията на Община Бяла по обособени позиции

Първа копка

Първа копка на проект“Интегрирано управление на водите на територията на град Бяла, обл.Русе-етап I“ решаваща водния цикъл бе направена в...