Публична покана с уникален код в РОП 9030058

Предмет: „Избор на изпълнител за СМР и подмяна на настилка на спортен терен – част от спортен комплекс гр. Бяла, област Русе” с обособени позиции: обособена позиция 1: „Изграждане на дренажна система и основа за монтаж на изкуствена трева на стадион”; обособена позиция 2: „Монтаж на изкуствена трева на стадион”