Monthly Archive: май 2014

НАРЕДБА за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на Община Бяла /на основание чл.56 от ЗУТ/

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ: Чл.1/1/С тази Наредба се определят нормите и правилата за разрешаване,функциониране и премахване на временни съоръжения за производство,търговия...

Публична покана с уникален код в РОП 9030058

Предмет: „Избор на изпълнител за СМР и подмяна на настилка на спортен терен – част от спортен комплекс гр. Бяла, област Русе” с обособени позиции: обособена позиция 1: „Изграждане на дренажна система и основа за монтаж на изкуствена трева на стадион”; обособена позиция 2: „Монтаж на изкуствена трева на стадион”