Daily Archive: февруари 1, 2014

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за пожарна безопасност и реда за пожарообезопасяване на обектите в експлоатация на територията на Община Бяла, приета с Решение № 77 по протокол № 6 от 29.06.2005 г. на Общински съвет- Бяла и приемане на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Бяла