Monthly Archive: февруари 2014

Обществена поръчка с предмет «Доставка на контейнери и транспортни средства за разделно събиране на рециклируеми и зелени отпадъци

«Доставка на контейнери и транспортни средства за разделно събиране на рециклируеми и зелени отпадъци по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)»

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за пожарна безопасност и реда за пожарообезопасяване на обектите в експлоатация на територията на Община Бяла, приета с Решение № 77 по протокол № 6 от 29.06.2005 г. на Общински съвет- Бяла и приемане на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Бяла