Обява

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в Център за социална рехабилитация и интеграция и изграждане на Защитено жилище в гр. Бяла