Публична покана с уникален код в РОП 9025852

Предмет: “Разработване на нови или актуализиране на вътрешни правила и процедури за администрациите на партньорските общини ” по проект „Повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и административни структури/звена в Община Бяла и Община Ценово”