Докладна записка – правила и организация на дейността на Общински съвет Бяла

Относно:

Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Бяла, област Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрацията.