Monthly Archive: януари 2014

Обява

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в Център за социална рехабилитация и интеграция и изграждане на Защитено жилище в гр. Бяла

Публична покана с уникален код в РОП 9025852

Предмет: “Разработване на нови или актуализиране на вътрешни правила и процедури за администрациите на партньорските общини ” по проект „Повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и административни структури/звена в Община Бяла и Община Ценово”

Докладна записка – правила и организация на дейността на Общински съвет Бяла

Относно:

Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Бяла, област Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрацията.