Наредба общински бюджет

Наредба за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Управление на общинския дълг