Daily Archive: октомври 2, 2013

Публична покана с уникален код в РОП 9021419

„Доставка на дърва за огрев, брикети и въглища внос (донбаски) за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка и кметствата на територията на Община Бяла за отоплителен сезон 2013-2014 г.” по обособени позиции