Публична покана с уникален код в РОП 9020172

Предмет: “Ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, област Русе”