Monthly Archive: май 2013

Докладна записка 15.05.2013г.

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе (НРППСОВППУНРИВОбС)

Публична покана от МБАЛ Юлия Вревска с уникален код в РОП 9016154

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ МБАЛ Юлия Вревска – Бяла ЕООД С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9016154
с предмет:
Реконструкция, ремонт и мерки по енергйна ефективност в МБАЛ “Юлия Вревска” – Бяла ЕООД.